คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสภาเด็กฯ จ.สุราษฎร์ธานี เสริมสร้างศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน “ต้นกล้า... ประชาธิปไตย” มุ่งหวังพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสภาเด็กฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสริมสร้างศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชน “ต้นกล้า... ประชาธิปไตย” มุ่งหวังพัฒนาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า

วันนี้ (7 พ.ค. 65) นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี “ต้นกล้า... ประชาธิปไตย” โดยคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมนิภา การ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ เป็นแกนนำเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 250 คน

นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบข้อมูลและสถานการณ์ต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งแผนงานฯ ที่เกี่ยวกับการสร้างความสามัคคี และมีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำโครงการฝึกอบรมในวันนี้ โดยมีความเชื่อมั่นว่าการให้การศึกษา หรือความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ และความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แก่เด็กและเยาวชนซึ่งพวกเขาเหล่านั้น มิได้เป็นแต่เพียงอนาคตของชาติเท่านั้น หากแต่ยังเป็นหุ้นส่วนในปัจจุบัน ที่จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าด้วย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ต่อไป

นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้แกนนำเด็กและเยาวชน ที่มีความรู้ ความสามารถ และพลังทางความคิดที่สร้างสรรค์ ได้มีโอกาสนำเสนอ หรือจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ หรือการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องตามวิถีประชาธิปไตย จะมีส่วนช่วยให้ชุมชนและสังคมโดยรวม เกิดความคิดเห็นคล้อยตาม และมีส่วนร่วมในการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของตนเองมากยิ่งขึ้น


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar