จังหวัดสตูล ประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายการเดินทางเข้าออกของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทั้งทางบกและทางน้ำของจังหวัดสตูล

วานนี้ (28 เม.ย. 65) นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก(เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร) ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings) จากห้องประชุมเฟื่องนคร ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย มีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุม และร่วมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายการเดินทางเข้าออกของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทั้งทางบกและทางน้ำของจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

นายสุพจน์ฯ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดสตูล ได้กำหนดมาตรการเดินทางเข้าสู่จังหวัดสตูล ผ่านด่านวังประจัน อำเภอควนโดน ใช้แนวทางตามมติของ ศบค.ที่เห็นชอบการปรับมาตราการป้องกันโรคสำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก(เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร) โดยผู้ที่มีสัญชาติไทยและฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ สำหรับผู้ที่เดินทางโดยใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ส่วนผู้ที่เดินทางโดยใช้หนังสือ ผ่านแดนหรือ Border Pass ไม่ต้องลงทะเบียน โดยทุกคนให้ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Self ATK หากไม่พบเชื้อให้เดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่หากตรวจพบเชื้อ covid19 ให้ส่งเข้ารับการรักษาตามสิทธิที่กฎหมายบัญญัติไว้

ส่วนผู้ที่ มีสัญชาติไทย แต่ฉีดวัคซีนไม่ครบตามกำหนด ผู้ที่เดินทางโดยใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Plus ส่วนผู้ที่เดินทางโดยใช้หนังสือผ่านทางหรือ Border Pass ไม่ต้องลงทะเบียน ให้ทุกคนตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Self ATK หากไม่พบเชื้อให้กักตัว 5 วัน ณ สถานที่กักกันโรคของรัฐ(State Quarantine) หรือตามที่ทางราชการกำหนด

ส่วนผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้เดินทางแบบระยะยาว(พำนักอยู่ในไทย มากกว่า 3 วัน) กรณีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์กำหนด ให้ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass จัดทำประกันภัยวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี Self ATK หากไม่มีเชื้อให้เดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว หากแต่ตรวจพบเชื้อ covid-19 ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัยหรือตามความรับผิดชอบของบุคคล

ส่วนผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย และฉีดวัคซีนไม่ครบตามที่กำหนด ผู้ที่เดินทางโดยใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตให้ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass มีประกันภัยวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทุกคนต้องตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยวิธี salf atk หากไม่พบเชื้อให้กักตัว 5 วัน ณ โรงแรมหรือสถานที่พัก แต่หากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัยหรือตามความรับผิดชอบของบุคคล ยกเว้นผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อ covid19 โดยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าราชอาณาจักรไม่ต้องกักตัว

สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย และเป็นผู้เดินทางแบบระยะสั้นพำนักอยู่ในไทยไม่เกิน 3 วัน ต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์เท่านั้น ผู้ที่เดินทางใช้หนังสือผ่านแดนหรือ Border Pass สามารถเดินทางได้เฉพาะพื้นที่ตามความตกลงว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง คือสามารถเดินทางไปในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น

ซึ่งในที่ประชุมวันนี้ ได้รับการยืนยัน จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดสตูลทุกหน่วยว่า พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีหากมีคำสั่ง จากคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สั่งการลงมา เนื่องจากทุกหน่วยงาน ได้เตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติ ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม