ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.pdf |
ประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคา 5.pdf |
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar