พาณิชย์กาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์แนวทางว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นคำขอ แจ้งข้อมูล และการจัดส่งรายงานประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ผ่านทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็ปไซต์ http://ewsc.dit.go.th

นายผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ทางกรมการค้าภายในได้จัดทำระบบ E-service ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น สามารถยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการ คำขออนุญาตให้มีสำนักงาน สาขา คำขอรับใบแทนใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขออนุญาตลดทุน การแจ้งการให้เช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ การแจ้งความประสงค์ไม่ดำเนินกิจการหรือหยุดดำเนินกิจการและจัดส่งรายงานประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี จึงประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ ในแนวทางการยื่นคำขอ แจ้งข้อมูล และการจัดส่งรายงานประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นทางระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็ปไซต์ http://ewsc.dit.go.th ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทร.034-564294 สำนักงานประชาสัมพันธ์

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ