จังหวัดสงขลา จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี2564 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสงขลา

วันนี้ (19 เมษายน 2565) ที่หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม2564 ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ซึ่งจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริตบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี และข้าราชการที่ดีตามระเบียบและกฎหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ หรือสาธารณชน เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2564 แล้ว บัดนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตามที่ขอพระราชทาน และให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ใด้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 โดยในปี 2565 ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสงขลา มีข้าราชการที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 29 ราย ซึ่งวันนี้มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 25 ราย ประกอบด้วย ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก 1 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย 24 ราย

 

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ