เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานอบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนเข้าสู่การบริหารวิทยาลัย

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานอบรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนเข้าสู่การบริหารวิทยาลัย

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวในการเป็นประธานในพิธีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่า การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจำนวน 199 คน เป็นการเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้านให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ เพื่อให้ได้มีการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม เป็นผู้มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีพฤติกรรม ที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การศึกษาค้นคว้าเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และกิจกรรมที่ 3 การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและการศึกษาดูงาน ซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐภายนอก มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอดีตผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความรู้ ประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษา มาทำหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ชี้แนะให้คำปรึกษา และเติมเต็มประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ตลอดการพัฒนา

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กำหนดให้มีการพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 130 ชั่วโมง โดยมีขอบข่ายเนื้อหา จำนวน 3 สมรรถนะหลัก ดังนี้ สมรรถนะหลักที่ 1 การดำรงตนของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษายุคชีวิตวิถีอนาคต (Next Normal) สมรรถนะหลักที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพอาชีวศึกษา สมรรถนะหลักที่ 3 การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ร่วมกับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง และการศึกษาดูงานโดยบูรณาการการฝึกประสบการณ์ โดยบูรณาการความรู้ทั้ง สมรรถนะหลัก และกิจกรรมเข้าด้วยกัน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220419094145238


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar