ขนส่งสมุทรปราการ เปิดรับคำขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พ.ค.65

นางสุนิสา อนันตกูล ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนต่อเนื่อง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันกลับสู่องค์กรที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด และผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด เช่น แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน เตียง เป็นต้น

สำหรับปี 2565 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้เตรียมจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยดังเช่น ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จะต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้ว หรือเคยได้รับความช่วยเหลือ จากกองทุนหรือหน่วยงานอื่นมาแล้วเกิน 3 ปี และเป็นผู้ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

สำหรับผู้ขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ เตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้

1. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานแสดงตนอื่นใดที่ทางราชการออกให้

2. ภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้พิการ (ถ้ามี)

3. รูปถ่ายของผู้พิการที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะความพิการอย่างชัดเจนในลักษณะที่แตกต่างกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3?5 นิ้ว และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน อย่างน้อยจำนวน 3 รูป (โดยลักษณะท่าทางไม่ซ้ำกัน)

4. ในกรณีที่ผู้พิการ มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่แล้ว ให้แนบรูปถ่ายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3?5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 1 รูป

5. กรณีขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นรถนั่งไฟฟ้า ต้องแนบรูปถ่ายสภาพพื้นที่บริเวณที่พักอาศัย หรือบ้านพักโดยรอบขนาดไม่น้อยกว่า 3?5 นิ้ว อย่างน้อยจำนวน 2 รูป มาด้วย

6. ประวัติทางการแพทย์จากทะเบียนผู้ป่วย (OPD Card) หรือหลักฐานที่ราชการออกให้ หรือ หลักฐานได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยที่สามารถยืนยันหรือบ่งบอกได้ว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน และกรณีที่ไม่มีเอกสารหลักฐานตาม หรือมีเอกสารหลักฐานยืนยันหรือระบุโดยแพทย์และมีตราประทับของสถานพยาบาลไว้อย่างชัดเจนว่าความพิการของผู้พิการมีสาเหตุมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ให้สามารถใช้เป็นหลักฐานตาม ได้ด้วย

7. ใบประกาศนียบัตร หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือชมเชย หรือภาพถ่าย หรือหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ช่วยเหลือสังคม หรือทำคุณประโยชน์แก่สังคม

ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย จึงนับว่ามีส่วนร่วมสร้างกุศล ในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้พิการที่จะขอรับอุปกรณ์สามารถยื่นคำขอตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

โดยในกรุงเทพมหานครให้ยื่น ณ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 หรือในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้พิการมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 พ.ค. 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1584 และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dlt.go.th หรือ www.roadsafefund.com

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ