ครม.เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบให้จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเดือนมีนาคม 2564 

        ครม. เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น 

โดยเป็นการเลือกตั้งเทศบาล จำนวน 2,472 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,247 แห่ง ทั้งนี้ให้รอประกาศวันเลือกตั้งที่ชัดเจนจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้ง

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210113152309914คะแนนโหวต :