มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 รับเด็กยากจน 4 อำเภอใน จ.แม่ฮ่องสอน จบบรรจุทันที เรียนฟรี กลับไปเป็นครูดีของชุมชน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 สาขาวิชาการประถมศึกษา ซึ่งเป็นโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ปีการศึกษา 2565 มีกำหนดการเปิดรับสมัคร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรก โดยมีคุณสมบัติหลักคือ ต้องมีสัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2564 เป็นนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ตามความหมายของ กสศ.และต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่โรงเรียนปลายทาง ตั้งอยู่ไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัคร 

 

            ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ต.แม่นาเติง อ.ปาย ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนในระดับ ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.50 รวมถึงต้องมีใจรักอยากเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นชุมชนของตนเอง มีประสบการณ์ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะ ไม่มีความประพฤติที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนครู

      

            โครงการดังกล่าว จะสนับสนุน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าครองชีพ ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น โดยมีเงื่อนไขการรับทุนว่า 1.เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามโครงการแล้ว จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นภูมิสำเนาของตน ตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 2. กรณีที่ผู้รับทุนยุติการเรียน หรือเรียนไม่จบตามหลักสูตรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามจำนวนที่รับไปทั้งหมด 3. กรณีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลไม่ครบตามกำหนดเวลา 6 ปี โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามจำนวนที่รับไปทั้งหมด โดยปรับลดสัดส่วนลงตามระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการไปแล้ว

      

            สำหรับโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ถือเป็นก้าวสำคัญของการผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพ ที่มีจิตวิญญาณของครูนักพัฒนา และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนและโยกย้ายครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่ กสศ.กำหนด ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.krurakthin.cmru.ac.th/gen3/

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211014095138689

 คะแนนโหวต :