รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ ยกระดับ MR. สินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2567

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ ยกระดับ MR. สินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2567

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ ยกระดับ MR. สินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2567

 

     นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจ ยกระดับ MR. สินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีเรื่องที่สำคัญในที่ประชุมดังนี้
1) ร่างคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบรายสินค้า (MR. สินค้าเกษตร) และหน้าที่ความรับผิดชอบ และร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานภายใต้ MR. สินค้าเกษตร
2) ร่างคาสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบรายสินค้า (MR. สินค้าเกษตร) ภาคเอกชน
3) แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ MR. สินค้าเกษตร
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้ MR. สินค้าเกษตร ส่งรายงานประจำเดือนทุกวันที่ 15 เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมนำเสนอต่อคณะคณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/79509


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar