​ผู้ตรวจราชการฯ เอกนิติ ลงพื้นที่ยโสธร ตรวจราชการกรณีปกติ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามนโยบาย MIND

ผู้ตรวจราชการฯ เอกนิติ ลงพื้นที่ยโสธร ตรวจราชการกรณีปกติ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามนโยบาย MIND พร้อมตรวจกำกับ เร่งรัด ติดตามเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและโครงการสำคัญของ อก.ให้เป็นไปตามแผนงาน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร  ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 โดยมี นายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการตรวจราชการพร้อมรายงานตามประเด็นการตรวจราชการกรณีการตรวจกำกับ เร่งรัด ติดตาม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและโครงการสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) โดยผู้ตรวจราชการฯ ได้มอบนโยบายและให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการตาม MIND ของ อก.ใช้หัวและใจขับเคลื่อนแผนงาน ปี 2567 มุ่งยกระดับ “ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน” 4 มิติ ส่งเสริมธุรกิจ ดูแลชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมดุลกับสิ่งแวดล้อม พร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติงานตามข้อสั่งการที่จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมติ ครม.  การตรวจกำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างเร่งด่วน และเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศ โดยใช้ระบบตรวจกำกับโรงงาน (i-Auditor) โรงงานที่ค้างชำระค่าธรรมเนียม จะต้องติดตามเร่งรัดดำเนินการให้เป็นที่สิ้นสุด  การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และรายงานข้อมูลกากอุตสาหกรรมผ่านระบบสารสนเทศฯ ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (GI) เน้นย้ำให้ติดตามเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ชี้แจงถึงความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ 

สุดท้ายนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านพักเจ้าหน้าที่ และได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และขอให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถในทุกด้าน เพื่อผู้ประกอบการ ประชาชนและ อก.
ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/78785


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar