กรมทางหลวงชนบท ซ่อมบำรุงถนนสาย นย.3001 (ตอนฉะเชิงเทรา) จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งระหว่าง 2 จังหวัด เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินโครงการซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3001 แยก ทล.305 - บ้านบางน้ำเปรี้ยว (ตอนฉะเชิงเทรา) อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วเสร็จ โดยซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจวกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 - 6 เมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรของช่องจราจรด้านซ้าย ตั้งแต่ช่วง กม. ที่ 29+000 - 30+265 ระยะทาง 1.265 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 9.890 ล้านบาท เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในฤดูเก็บเกี่ยวจะมีรถบรรทุกขนส่งพืชผลทางการเกษตรใช้เป็นเส้นทางขนส่งจำนวนมาก มีปริมาณการจราจรมากถึง 9,722 คัน/วัน เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทราไปสู่จังหวัดนครนายก และเข้าสู่สถานที่สำคัญ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล ตลาดองครักษ์ ทั้งนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางให้สะดวกปลอดภัยมากขึ้น สนับสนุนขนส่งพืชผลผลิตทางการเกษตร ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างถนนสายหลักและใช้เป็นทางลัด - ทางเลี่ยงได้

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/78783


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar