นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด  เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  จำนวน 220 คน

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด  เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  จำนวน 220 คน พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการทำงานอาสาสมัครในบทบาทของชมรมอาสายุวกาชาด ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชมรมอาสายุวกาชาด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเรนส์โบว์ โรงแรมใบหยกสกาย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
จากนั้นในช่วงบ่าย มีการเสาวนาในหัวข้อ "สรรพ์เสวนา งานอาสาพาสุข" โดยได้รับเกียรติจากอาสาสมัครกาชาด ได้แก่  Mr. Jonas Anderson ศิลปินจิตอาสา นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร
นางสาวไทย ปี 2566 เข้าร่วมเสวนา และดำเนินการเสวนาโดย นางสาวจีรนันท์ เขตพงศ์ ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD  
ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด มุ่งหวังให้ชมรมอาสายุวกาชาด ที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ตอบรับและมีแผนในการทำกิจกรรมร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการฟื้นฟูชมรมอาสายุวกาชาดให้มีความเข้มแข็ง   เสริมสร้างสมรรถนะในการขับเคลื่อนชมรมอาสายุวกาชาดให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของสภากาชาด ไทย และเพื่อให้สภากาชาดไทย มีอาสาสมัครที่พร้อมในการช่วยเหลือภารกิจของสภากาชาดไทย ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทางสังคม เป็นที่พึ่งพาได้ของชุมชน ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar