กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล" คืบหน้ากว่าร้อยละ 42 ขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” วงเงิน จำนวนกว่า 4,780 ล้านบาท ในพื้นที่เป้าหมาย 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการพัฒนาคนให้พึ่งตนเอง มีความเป็นเจ้าของและบริหารจัดกาจัดการโดยชุมชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน ให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข” ประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล อันเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

โดยดำเนินการ 7 กิจกรรม ผลการดำเนินงานปัจจุบันได้เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.20 เช่น กิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล , กิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (HLM) และกิจกรรมสร้างงาน สร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ทั้งนี้ที่สำคัญประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจะคอยติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นการดำเนินในพื้นที่ดินของตนเองจึงเป็นหลักประกันว่าการดำเนินการด้วยความโปร่งใส อีกทั้งงบประมาณในการดำเนินการกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบอำนาจให้จังหวัด อำเภอ เป็นผู้ดำเนินการเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่แทนการจัดซื้อจัดจ้างจากส่วนกลาง 

อย่างไรก็ตาม แม้การดำเนินการตามโครงการฯ จะยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ แต่เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างยิ่งและพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ โคก หนอง นา ให้กับผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในวงกว้างต่อไป โดยยืนยันว่า ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 25,179 ครัวเรือน เป็นประชาชนทั้งหมดไม่มีโครงการในค่ายทหารหรือหน่วยราชการแต่อย่างใด

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210611101305954คะแนนโหวต :