สอศ. จัด อวท. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สร้างผู้นำนักศึกษาอาชีวะ เรียนดีมีความสุข

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวว่า งานประชุม อวท. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 - 1 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก เพื่อสร้างเยาวชนอาชีวศึกษาได้มีการพัฒนาทั้งคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผู้นำทางด้านวิชาชีพ และการยกระดับการจัดการศึกษาซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกิดประสบการณ์ เพิ่มทักษะสมรรถนะสูง สู่การเรียนดีมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนับเป็นตัวบ่งชี้ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาด้านอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพ ได้พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะ สู่มาตรฐานระดับสากล พร้อมเดินหน้าสู่การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งมีสมาชิก อวท. ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร นายกองค์การ เลขานุการองค์การ ครูที่ปรึกษาองค์การ ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ในภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จำนวน 80 แห่ง รวมทั้งสิ้น 412 คน และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา จำนวน 3,371 คน เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน รวมจำนวน 104 ทักษะ โดยมีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 1. กิจกรรมการบรรยายความรู้ด้านวิชาการ 2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน รวมจำนวน 104 ทักษะ 3. การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566 4. การคัดเลือกสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการนิเทศ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566 และ 5. การเลือกตั้งคณะดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2567 โดยสามารถเข้าชมผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานได้ที่ http://www2.chainat.ac.th/skillcompetition

 

 //////ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา///////


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar