กระทรวงเกษตรฯจัดลงนาม MOU 16 หน่วยงาน

กระทรวงเกษตรฯจัดลงนาม MOU 16 หน่วยงานเสริมทัพร่วมพัฒนาพื้นที่และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เสริมศักยภาพแหล่งน้ำพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินพร้อมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกร

 

    ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 16 หน่วยงานได้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ณ อาคารศาลาพระมิ่งขวัญ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
         สำหรับการลงนาม MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการวางแผนและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 สั่งณวันที่ 5 กรกฎาคมพ.ศ. 2559 พื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพื้นที่อื่นในเขตปฏิรูปที่ดินรวมถึงเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินมีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุดซึ่งทั้ง 16 หน่วยงานจะร่วมมือกันในการให้องค์ความรู้และสนับสนุนทางเทคนิควิชาการในการวางแผนออกแบบและก่อสร้างเพื่อยกระดับงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดศักยภาพสูงสุดและเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพส่งเสริมสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้ที่มั่นคง
       “การเซ็น MOU ครั้งนี้จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่เช่นการสำรวจออกแบบพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเช่นบ่อน้ำบาดาลสระเก็บน้ำประจำแปลงเกษตรกรรมเป็นต้นส่วนด้านดินจะร่วมกันปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการเกษตรพร้อมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นยังออกแบบวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินออกแบบผังชุมชนผังแปลงเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมของจังหวัดจัดทำแผนขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้นที่ทั้งยังให้ความรู้เจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการทำให้ชุมชนมีศักยภาพสามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในอนาคตและการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพให้มีการต่อยอดการพัฒนาในมิติ 6 ด้านคือน้ำดินเกษตรป่าไม้สิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทนรวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์กับชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น" ร้อยเอกธรรมนัสกล่าว
      อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรฯ โดย ส.ป.ก. มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือและดูแลพี่น้องเกษตรกรของประเทศไทยซึ่งภารกิจงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ ส.ป.ก. ต้องตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตามสภาพของสังคมนั้นงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการก่อสร้างถนนเพื่อการสัญจรการสร้างบ้านอยู่อาศัยมีไฟฟ้าใช้ทั้งหมดเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิตส.ป.ก. ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้สินค้าทางการเกษตรมีความสามารถในการแข่งขันมีมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรอย่างแท้จริงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐบาล

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72575


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar