คณะรัฐมนตรีขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เหลือ 7% ออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

สำนักงานเลขานุการกรม 
เลขที่ ๙๐ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๒๗๒ ๙๕๒๙-๓๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔
หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร ๑๑๖๑ (RD Intelligence Center)


ไฟล์เอกสารประกอบ
ข่าว1(9-15ก.ย.66).doc |

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar