ปลัดดีอีเอส เปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนงานดิจิทัลระดับจังหวัด"

ปลัดดีอีเอส เปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนงานดิจิทัลระดับจังหวัด"

              วันนี้ (18 ก.ย.66) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 ระดับสถิติจังหวัด พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนงานดิจิทัลระดับจังหวัด"  โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกษตรทุกรายในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ มีการนำข้อมูลทะเบียนเกษตรกลางหรือ Farmer One มาสนับสนุนในการดำเนินงาน และยังมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกขั้นตอนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำข้อมูลสถิติให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
 

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/72330


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar