กรมเจ้าท่า จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าพนักงานตรวจเรือ วิศวกร และเจ้าพนักงานตรวจเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเรือและตรวจควบคุมเรือในเมืองท่า

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าพนักงานตรวจเรือ วิศวกร และเจ้าพนักงานตรวจเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ และควบคุมเรือในเมืองท่า เกี่ยวข้องกับข้อบังคับกรมเจ้าท่า ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตรวจเรือ และการตรวจควบคุมเรือในเมืองท่า ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2566 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าพนักงานตรวจเรือ วิศวกร ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ 1-7 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

ตามที่สำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า และระเบียบ ประกาศ ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อให้การดำเนินการตรวจเรือและการตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและมีแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการประกาศกรมเจ้าท่าที่ 116/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือประเภทการใช้แพกล-แพลาก การออกใบสำคัญรับรองแนวน้ำบรรทุกสำหรับกลุ่มเรือลำเลียงสินค้า แนวปฏิบัติในการตรวจเรือประมงกรณีที่เรือยังไม่ได้ติดตั้งวิทยุสื่อสาร VHF แนวปฏิบัติการตรวจเรือเดินทะเลชายแดน ระเบียบเขตการเดินเรือของเรือกลลำน้ำ ข้อกำหนดที่กรมเจ้าท่าประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ KPI-Port State และการดำเนินการตรวจประเมิน PSCO เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ วิศวกร และเจ้าพนักงานตรวจเรือเกี่ยวกับข้อบังคับกรมเจ้าท่า ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตรวจเรือและการตรวจควบคุมเรือในเมืองท่า ให้มีประสิทธิภาพ ก่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการตรวจเรือต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar