จังหวัดสตูล ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันนี้ (26 พ.ค. 66) ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อรับทราบข้อราชการ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับในที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบประเด็นนโยบาย ข้อสั่งการ แผนงาน และผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวง/กรม ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสตูล ได้แก่ ผลการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน ผลการดำเนินงานในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของแต่ละอำเภอ การรายงานผลการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ รวมถึงสรุปผลการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ ของหน่วยงานต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค การปฏิบัติตามนโยบายสำคัญ - เร่งด่วนของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และการรายงานผลการดำเนินงานของอำเภอทุกอำเภอ
ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230526112626945


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar