ประชาสัมพันธ์ จ.ยะลา เปิดศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า และค่าย Young สุข Young ไม่เสี่ยง ฯหนุน เยาวชนสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ถ่ายทอดทักษะอาชีพ ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วันนี้ 30 เมษายน 2566 ที่ ศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า หมู่ที่ 2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ได้จัดให้มีพิธีเปิดและมอบอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า และค่าย Young สุข Young ไม่เสี่ยงเพื่อสุขภาวะเยาวชน โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ชายแดนใต้

นางสาวรุจิรดา วงศ์แก้ว ประธานต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ชายแดนใต้ กล่าวว่า การเปิดอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า ฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ชายแดนใต้ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สัมมาชีพ บ้านต้นกล้า ในโครงการสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายในชุมชน ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ชายแดนใต้ ซึ่งศูนย์สัมมาชีพบ้านต้นกล้า นี้ก็จะเป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมของเยาวชนฝึกอบรมทักษะอาชีพ มีพื้นที่กลางที่เป็นพื้นที่ Comfort Zone เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชนได้เข้ามาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกัน เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเยาวชน โดยเยาวชนเพื่อเยาวชน พัฒนาและสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีความด้านอาชีพ

โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน รู้วิถีภูมิปัญญา ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรและทุนชุมชนอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองได้ ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความสามัคคีในกลุ่มยาวชน ประชาชนและเครือข่าย ตลอดจนเพื่อให้คนทุกกลุ่มวัย ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิด และเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัย ซึ่งเยาวชนสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ลด ละ เลิกยาเสพติด บุหรี่ อีกด้วย

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230430125123391


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar