70 ปี "วันเทศบาล" มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ยกระดับบริการสาธารณะ เพื่อความผาสุกของประชาชน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น "วันเทศบาล" ตลอดระยะเวลา 70 ปี ได้มีพัฒนาการที่ดีมาโดยลำดับ ปัจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้นจำนวน 2,472 แห่ง โดยได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ความเดือดร้อนเร่งด่วน รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้ผู้บริหารของเทศบาลทุกแห่งอาศัยหลักธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในทุกระดับ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายของรัฐบาล และ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับราชการบริหารส่วนอื่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความผาสุกของประชาชน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230424102516608


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar