ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับประเทศ

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับประเทศ ณ เจเจ ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเจเจ ฮอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยจังหวัดตรังมีTO BE NUMBER ONE IDOL ที่ได้รับคัดเลือกระดับภาคใต้ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ จำนวน 1 คน คือ นางสาวษริญ พรหมมี สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ต้องการแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชน TO BE NUMBER ONE สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและดี และเป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE และกลุ่มเยาวชนทั่วไป ในเรื่องของการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชนไทย อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นเยาวชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดในอนาคต

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230424093707590


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ