ทส. ลงนามก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก คาดแล้วเสร็จปี 2570 หวังเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ

ทส. ลงนามก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ คลองหก คาดแล้วเสร็จปี 2570 หวังเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่ 300 ไร่ บริเวณคลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดสร้างเป็นสวนสัตว์แห่งใหม่และเป็นสำนักงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. และนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่นี้ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากคณะรัฐมนตรีในวงเงินงบประมาณ 10,974.65 ล้านบาท มีระยะเวลาในการก่อสร้าง 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยแบ่งระยะเวลาการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ 

โอกาสนี้ รมว.ทส. ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ โดยขอให้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ขอให้การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด เกิดความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามที่ได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรมเป็นหน่วยงานแรกของปีงบประมาณ 2566 และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ไปแล้วตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2565

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สวนสัตว์แห่งนี้จะเป็น ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทยในอนาคต ด้วยการเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยในระดับนานาชาติ มีพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์ มีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี นำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบบริหารจัดการอัจฉริยะมาใช้ รวมถึงมีระบบบริหารจัดการน้ำ การใช้พลังงานสะอาด และระบบการจัดการของเสียที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นแหล่งนันทนาการที่รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67298


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar