นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ลุยขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เฉลิมพระเกียรติฯ”

นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ลุยขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เฉลิมพระเกียรติฯ”

 

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 66 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษาในวันที่ 8 มกราคม 2566 กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระอนุญาต ให้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ตามแนวพระดำริ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้การนำของนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้น้อมนำแนวพระดำริดังกล่าว ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย มาขับเคลื่อนขยายผลในทุกอำเภอ เพื่อให้พี่น้องประชาชนในแต่ละตำบลหมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับพื้นที่คู่กับโลกใบเดียวนี้ อันจะยังประโยชน์ไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวต่ออีกว่า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม "โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงเจริญ พระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา" โดยมี นายอำเภอ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ พัฒนากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนบ้านทบศอก จำนวน 87 ครัวเรือน ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ทุกหลังคาเรือน” โดยมีการจัดให้มีการปลูกผักในครัวเรือนทุกครัวเรือนจำนวน 87 ครัวเรือน และติดตามตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำให้ครัวเรือนใกล้เคียงกันปลูกผักต่างชนิดกันบ้าง เพื่อมาแลกเปลี่ยนกัน อันจะทำให้เกิดผลเป็นความรัก ความสามัคคี เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ต่อกันของพี่น้องประชาชนในชุมชน พร้อมกับทำกิจกรรมต่อเนื่องใน กิจกรรมที่ 2 "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" โดยได้มีการปลูกขนุน สายพันธุ์ทองประเสริฐ สองฝั่งถนนเข้าหมู่บ้านให้เป็นคลังอาหารของชุมชนในอนาคต โดยมีการปลูกขนุนจำนวน 100 ต้น ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมที่ 3 เป็นกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการรัษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลง (MOU) ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมลงนามกับ UN ประจำประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “76 จังหวัด 17 เป้าหมายการพัฒนา เพื่อประเทศที่ยั่งยืน” กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง” โดยชักชวนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ทำความสะอาดเส้นทาง เก็บกวาดขยะ และปรับภูมิทัศน์เส้นทางการคมนาคมในพื้นที่ และกิจกรรมที่ 5 การตรวจสุขภาพกองทุนต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน/กองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/โครงการแก้ไขปัญความยากจน(กข.คจ)

นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวในช่วงท้ายว่า การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานภาคี ผู้บริหาร อปท. ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง จนประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหมาย และจะได้ติดตามสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง ขยายผลสู่ทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ให้ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar