"ปลัด จตุพร" ร่วมเปิดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ประจำปี 2566

"ปลัด จตุพร" ร่วมเปิดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ประจำปี 2566

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารภาคีเครือข่ายจาก 13 องค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

สำหรับโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” มีการบูรณาการร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ระหว่างมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายรวม 13 หน่วยงาน เพื่อมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่า เกิดความรักความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเป็นพลเมืองดี ด้วยกิจกรรมค่ายที่บูรณาการสหวิชาการ แบบ Active Learning เข้ากับการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งศึกษาธรรมชาติจริงในพื้นที่ พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง สามารถต่อยอดการจัดการเรียนรู้และขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนได้อย่างเข้มแข็งจากปี 2558 ถึง 2565 สามารถพัฒนาเยาวชนและครูวิทยากรแกนนำได้ จำนวน 42,451 คน และต่อยอดขยายผล 2,357 โรงเรียน

ที่มา : http://www.mnre.go.th/th/news/detail/147533


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar