มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน จัด “งานช็อปของดี ชิมของดัง จากชายฝั่งอันดามัน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานตรัง และการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดงานช้อปของดี ชิมของดัง จากชายฝั่งอันดามัน ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. – 22 ม.ค.2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง

ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้มอบหมายให้ ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยกล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัย ได้เห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามันและเป็นการเพิ่มมูลค่า และเพื่อพัฒนาต้นแบบระบบการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) หวังพลิกฟื้นเศรฐกิจด้านการท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19

โดยได้เน้นความสำคัญด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวเป็นประเด็นปัญหาสําคัญต่อการพัฒนา จึงได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้ และการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่นการบริหารจัดการด้านการตลาด ส่งเสริมความรู้ด้านภาษา ตลอดจนการนำเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการให้บริการ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อ ดิจิตอล ถือเป็นเครื่องมือสําคัญ ที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมผลักดันการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี ให้เกิดความเชียวชาญ ภายใต้องค์ประกอบของการพัฒนานวัตกรรมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น การวางแผนพัฒนาคุณภาพและพัฒนากําลังคน ให้สอดรับกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว ๒๐ ปี สร้างคนตามอัตลักษณ์ ศรีวิชัย (RUTS Branding Platform) ที่มุ่งผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีทักษะความรู้และ สมรรถนะ ที่จําเป็นในการทํางานตามอาชีพ และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ "มีทักษะการ สื่อสารเชี่ยวชาญปฏิบัติ” โดยคํานึงถึงทักษะสําคัญ ๒ ประการ ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) และทักษะ ด้านอารมณ์ (Soft Skill) ซึ่งทักษะทั้ง ๒ ประการ มีความสําคัญและจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันและการประกอบ อาชีพ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเชิงลึกแก่บุคลากรที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Coastal Tourism) วิถีใหม่ต่อไป

ภายในงานมีการออกร้านจําหน่ายสินค้าของดีจากชุมชนต่างๆประกอบด้วย ชุมชนปะเหลียน ชุมชนอ่าวลึก และชุมชนทุ่งกระบือ ชมการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา และพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ในวันที่ 20 มกราคม พบกับคุณจุรี แหลงเล่า ดาว TIKTOK นักข่าวสายฮา ในวันที่ 21 มกราคม พบกับสุดยอดการโชว์ค็อกเทลจากแชมป์บาร์เทนเดอร์ประเทศไทย คุณวิน พงศธร และในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พบกับกิจกรรมสนุก อร่อย สร้างสรรค์ สานฝันคนอยากเป็นเชฟ Cooking Show จากเชฟอิน ณรงค์อิน เจ้าของเพจกำลังอิน

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar