คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุม วิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล

คณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุม วิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล

โดยเมื่อ 09.30 น. เริ่มการประชุม คณะกรรมการนโยบายของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ปี66-70 โดยยึดหลักความสมดุลย์ระหว่างการรักษาความมั่นคง กับการส่งเสริมความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ชายแดน และเห็นชอบ (ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายปี 66-70 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับภัยก่อการร้าย มีขีดความสามารถในการตอบโต้และมีศักยภาพในการฟื้นตัวจากภัยก่อการร้าย รวมทั้งเห็นชอบ (ร่าง)แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ปี 66-70 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการป้องกัน ตอบสนองและบริหารจัดการเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ระดับชาติ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ผู้เกี่ยวข้อง ทำการปรับปรุงและพัฒนาแผน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเชื่อมโยงกับเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง อย่างเป็นรูปธรรม

ต่อด้วยการประชุม ของคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุมได้รับทราบ รายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ปี61-65 สรุปภาพรวมผลสัมฤทธิ์ ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น โดยดัชนีสันติภาพโลกได้ระบุอันดับของประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 103 มีอันดับสูงขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี60 ซึ่งสะท้อนพัฒนาการของสันติสุขภายในประเทศที่ดีขึ้น และมีสถิติคดีอาชญากรรมในรอบ 5ปี เฉลี่ยลดลง รวมทั้งมีความก้าวหน้าในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ซึ่งประเทศไทยได้รับการยกระดับขึ้นสู่เทียร์ 2 สำหรับปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์มีการแจ้งเตือน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ และตรวจสอบข่าวปลอมได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งปัญหาความไม่สงบใน จชต. มีสถิติจำนวนเหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับ ปี60

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง)แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงปี66-70 โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง และกำหนดแนวทางการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญ ต่อการป้องกันยาเสพติด อาวุธสงคราม การก่อการร้าย ภัยไซเบอร์ และการค้ามนุษย์ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ และปฏิบัติงานด้วสันติวิธี ต้องนำแผนสู่การปฏิบัติได้จริง ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ยั่งยืน ประชาชน ปลอดภัย อยู่ดีกินดี มีความสุข ตลอดไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar