​รมต. อนุชา คิกออฟปล่อยคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” สร้างการรับรู้คนไทยภาคภูมิใจ – มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพเอเปค

วันนี้ ( 28 กันยายน 2565) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยตัวคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี 2565 โดยจะปล่อยขบวนรถกระจายไปทุกภูมิภาค ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วไทย โดยมี พลโท สรรเสริญ แก้วกาเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณฐิติพันธ์ ทับทอง คุณแอนชิลี สก็อต - เคมมิส คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจาสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก (เอเปค) ปี 2565 (Asia–Pacific Economic Cooperation : APEC 2022) จะเป็นโอกาสสาคัญของไทยในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ เพื่อรองรับการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายหลังสถานการณ์โควิด–19 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากล เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการเดินทางและการท่องเที่ยว

นายอนุชา กล่าวว่า กิจกรรมนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” มุ่งเน้นนำเสนอภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนชาวไทยเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ตลอดจนเข้าใจการพัฒนาประเทศตามแนวทางการสร้างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio–Circular–Green Economy Model หรือ BCG Economy Model) รวมถึงการนำเสนอโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับเอเปค และ BCG Economy Model พร้อมทั้งเชิญชวนชาวไทยเป็นเจ้าภาพอย่างมีมิตรภาพที่ดีร่วมกัน ผ่านคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจรที่จะกระจายสู่ทั่วทุกภูมิภาค ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

“ไทยมีศักยภาพและความพร้อมอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ซึ่งการปล่อยตัวคาราวาน รถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร APEC พร้อม ไทยพร้อม จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสื่อสารสร้างการรับรู้ และ กระตุ้นความสนใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีส่วนร่วม พร้อมมองเห็นโอกาส และประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 ซึ่งจะนาไปสู่ การต่อยอดในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นต้น” นายอนุชา กล่าว

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59787


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar