จังหวัดตรัง จัดอบรมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

19 ก.ย. 2565 ที่ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมืองตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน และมี นายกองเอกหญิง ธารณา คชเสนี และ ว่าที่ ร้อยตรี น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เป็นวิทยากร

การอบรมโครงการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และการสร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้อันจะสร้างความภาคภูมิใจและกระตุ้นความรู้สึกนิยมในชาติ สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

และนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยไปขยายผลให้เกิดความรักสามัคคี สร้างความปรองดองในสังคม ตลอดจนมีความตื่นรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน นายอำเภอ และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 300 คน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220919105102868


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ