มรย. มอบรางวัลหลักสูตรที่รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน และรางวัล KM YRU Forum 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดพิธีมอบรางวัลหลักสูตรที่รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบรางวัลผลงานจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 (KM YRU FORUM 2022) จัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาขับเคลื่อนการจัดการความรู้ (KM) ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2565 (KM YRU Forum 2022) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย การจัดการความรู้ เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้ เพื่อการเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนามุ่งสู่องค์กรคุณภาพและการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220914083713229


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ