จังหวัดมหาสารคาม เตรียมขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็ก เยาวชน และประชาชน

ที่ห้องประชุมสิกขาลัย ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคามสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ โดยมี ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย พร้อมด้วย คณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการใช้สื่อของเด็กและเยาวชน และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนมองเห็นศักยภาพของจังหวัดมหาสารคามที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกในระดับพื้นที่ในประเด็นการใช้สื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงมีความจำเป็นที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคามสู่การเป็นเมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน

โดยมีเป้าหมาย ที่สำคัญคือ

1.ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เกิดความตระหนักสาธารณะ ถึงความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็ก เยาวชน และประชาชน

2. ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันยกระดับให้การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็ก เยาวชน และประชาชน เป็นวาระสำคัญเร่งด่วน

3. สังคมรับรู้ถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของทุกภาคส่วน ในการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

4. ภาคีเครือข่ายมีข้อเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อในเด็ก เยาวชน และประชาชน

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ