กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหนึ่งใน 79 องค์กร หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 100 ปีแห่งการสถาปนา กิจการยุวกาชาดไทย ในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้

นาย เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย  เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ 100 ปีแห่งการสถาปนา กิจการยุวกาชาดไทย และงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลมหายใจของชุมชน กิจกรรม “อาสายุวกาชาดหัวใจครู” เพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้  ที่จัดโดยสำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565  ณ
โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในปี 2565 นี้ ถือได้ว่า กิจการยุวกาชาด มีอายุครบ 100 ปี แห่งการสถาปนา  ดังนั้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว สำนักงานยุวกาชาด ได้ดำเนินภารกิจโดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรมลงสู่ชุมชนหลากหลายโครงการ มีเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาศ และกลุ่มเปราะบางได้รับผลประโยชน์หลายหมื่นคน และหนึ่งในนั้นคือความร่วมมือกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาภาษาไทยให้แก่เด็กที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรม “อาสายุวกาชาดหัวใจครู” เพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชดำรัชที่พระราชทานในการปาฐกถาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2549 ความตอนหนึ่งว่า

“การเรียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา เป็นการเรียนขั้นต้นเพื่อวางรากฐานการศึกษา 

ไม่เฉพาะด้านความรู้ภาษาไทย แต่เป็นรากฐานการศึกษาความรู้วิชาอื่นๆ เป็นรากฐานการคิด 

การรับคุณธรรม จริยธรรม การรู้จักระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ของสังคม ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยและความเป็นไทยด้วย สำหรับคนไทยภาษาไทยจึงเป็นภาษาที่มีความสำคัญ

มากที่สุด การเรียนระดับประถมศึกษาหากเรียนได้ถูกต้องแม่นยำแล้ว ผู้เรียนจะสามารถยึดถือเป็นหลักตลอดไป ทำให้ใช้ภาษาถูกต้องในการอ่าน การเขียน และการใช้ตามบริบทของสังคม...”

    จากผลสำเร็จของโครงการดังกล่าว สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จึงจัดงานเชิดชูเกียรติ 100 ปี แห่งการสถาปนา กิจการยุวกาชาดไทย  ขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณ  แก่ บุคคล หน่วยงาน และ องค์กร ที่ได้ร่วมสนับสนุน ให้เด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียน รวม 79 โล่เชิดชูเกียรติ
อาทิ โรงเรียนหันคา จังหวัดชันนาท   , บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน , เพจอีจัน , นายโจนัส แอนเดอร์สัน ศิลปิน  และ กศน. อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ก็ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติด้วยเช่นกัน โดย นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปรับมอบในครั้งนี้ด้วยในฐานะหน่วยงานประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการ

ด้านเลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวภายหลังการมอบโล่เชิดชูเกียรติ ว่ากิจการยุวกาชาดไทย จะประสบความสำเร็จด้วยตนเองไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือ การสร้างสรรค์สังคมไทย สังคมแห่งน้ำใจในการแบ่งปันจากหน่วยภาคส่วน โดยเชื่อมั่นว่าความสำเร็จนี้จะเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานที่เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานจิตอาสาสนับสนุนกิจการยุวกาชาดไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ