คืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษบางปะอิน-นครราชสีมา ดำเนินการเสร็จแล้ว 24 ตอน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ว่ากระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ชี้แจงความคืบหน้าการก่อสร้าง เบื้องต้นคาดว่าสามารถเริ่มเปิดใช้งานบางส่วนได้ภายในปลายปี 2566 และจะทยอยเปิดให้บริการฟรี พร้อมทดสอบระบบการเก็บเงินค่าผ่านทางในปี 2567 และเปิดบริการเต็มรูปแบบตลอดสายในต้นปี 2568

ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 24 ตอน ส่วนที่เหลือ 16 ตอน ยังก่อสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคต้องแก้ไขปรับปรุงแบบก่อสร้าง ทำให้มีค่างานเพิ่มขึ้น ประมาณ 6,755 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อปี 2558 โดยกรมทางหลวงได้สรุปปัญหาหลัก และตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านวิศวกรรมงานทางและโครงสร้าง และการบริหารสัญญาก่อสร้าง โดยมีหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมทั้งทำหนังสือหารือระเบียบข้อกฎหมาย และแนวทางการดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันกรมทางหลวงได้มีหนังสือเสนอต่อกระทรวงคมนาคมและสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณารายละเอียด ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ และขยายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จำนวน 16 ตอน ซึ่งคาดว่ากระทรวงคมนาคมจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2565 นี้ เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม กรมทางหลวงจะได้วางแผนเร่งรัดงานก่อสร้างในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ