สำนักงานคลังจังหวัดยะลา เปิด"ตลาดนัด SMEs สร้างโอกาสทางการเงิน ผู้ประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดยะลา สนับสนุนเงินทุน สร้างรายได้ สร้างเครือข่าย ร่วมกันพัฒนา

วันนี้ (1 ก.ย.65) ที่ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดนัด SMEs สร้างโอกาสทางการเงิน" เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดยะลา พัฒนาธุรกิจและยกระดับขีดความสามารถ SMEsในพื้นที่จังหวัดยะลา สนับสนุนเงินทุน สร้างรายได้ สร้างเครือข่าย ร่วมกันพัฒนา โดยมีนายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา พร้อมด้วยตัวแทนจากแหล่งเงินทุน ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคาร ธอส., ธนาคารอิสลาม i bank , SME D Bank ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดยะลา ส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วม

นายจเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ จัดขึ้นตามนโยบายกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ดำเนินงานเพื่อให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลกระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ ซึ่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยะลาได้ร่วมกันพิจารณาโครงการที่สามารถให้การช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดยะลา จึงได้อนุมัติแผนปฏิบัติงาน ในการจัดทำแบบสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการ SME โดยจัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 75 ราย เพื่อนำข้อมูลความต้องการ และข้อเสนอแนะมาประมวลผลในการจัดทำโครงการให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ จากแบบสอบถามปรากฏว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้สนับสนุนด้านแหล่งเงินทุน สินเชื่อ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.11 รองลงมาเป็น การสนับสนุนด้านองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจของ SMEs คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยะลา จึงมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจและยกระดับขีดความสามารถ SMEs "สนับสนุนเงินทุน สร้างรายได้ สร้างเครือข่าย ร่วมกันพัฒนา" โดยกำหนดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว ออกเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย"เตรียมความพร้อมก้าวสู่ SMEs มืออาชีพ" เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ ความรู้ด้านภาษี การประกันภัย เทคนิคการขายออนไลน์ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว 2 รุ่น มีผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 67 คน 2. "สนับสนุนเงินทุน" เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยสะดวก ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยการจัดตลาดนัด SMEs สร้างโอกาสทางการเงิน และกิจกรรมที่ 3"ร่วมกันพัฒนา" ในลักษณะพี่เลี้ยงโดยลงพื้นที่ประเมินผล ให้คำปรึกษา แนะนำ เพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีความโดดเด่นสามารถพัฒนา หรือต่อยอดธุรกิจให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการสนับสนุนเงินทุนนั้น มีการจัดงานตลาดนัด SMEs สร้างโอกาสทางการเงิน เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยสะดวก ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 100 ราย ซึ่งในงานจัดให้มีเวทีเสวนาของผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำเร็จจากการขายออนไลน์ของจังหวัดยะลา ร่วมเสวนา ในหัวข้อ "ตลาดออนไลน์ สไตล์ SMEs" โดยมีผู้ประกอบการร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณฟารีดา มะหวีเอ็น (แม่ดา) จากเพจ "แม่ดา กระเป๋าสวย" และคุณมักกียะห์ แชมะแซ (กะฟา) จากเพจ "MakeeShop" เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิคการขายออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มาร่วมงานในวันนี้ มีการออกบูธให้บริการทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ ภาษี การประกันภัย และการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ ของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ จำนวน 6 แห่ง ส่วนราชการ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยจังหวัดยะลา และสำนักงานคลังจังหวัดยะลา นอกจากนี้มีบูธแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่อีกด้วย
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220901145646159


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ