ดีอีเอส กำหนดทิศทางการดำเนินงานกองทุนดีอี ปี 2566 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนำสู่กองทุนชั้นนำ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมไทย

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายภุชพงค์ โนดไธสงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3/2565 (กองทุนดีอี)   โดยมี พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ      การประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนดีอี ได้รับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ มีโครงการที่ได้รับทุนไปตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2562  ถึงปัจจุบัน สามารถเบิกจ่ายเงินไปแล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และร่วมกันกำหนด (ร่าง) กรอบนโยบายการให้ทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 7 ด้าน ได้แก่ Digital Manpower : “การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล”, Digital Government & Infrastructure : “รัฐบาลดิจิทัล”, Digital Agriculture : “เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล” Digital Technology : “เทคโนโลยีดิจิทัลในโลกอนาคต” , Digital Health : “เทคโนโลยีสุขภาพ”,Digital Security : “ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล”,Digital Environment : “ดิจิทัลรักษ์สิ่งแวดล้อม” นอกจากนี้ กองทุนดีอีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบวงเงิน 2,500 ล้านบาทซึ่งหลังจากปิดรับข้อเสนอมีผู้ยื่นเข้ามากว่า 600 โครงการ ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ 

---------------

ที่มา : 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ