จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลังในพื้นที่อำเภอสิชล จำนวน 2 หลัง

วันนี้ (16 มิ.ย.65) ที่หมู่ที่ 6 ตำบลสิชล อำเภอสิชล นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลัง เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีนายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอสิชล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

สำหรับการมอบบ้านดังกล่าว สืบเนื่องจากได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอสิชล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นเหตุให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง พื้นที่ตำบลทุ่งใส จำนวน 1 หลัง และพื้นที่ตำบลสิชล จำนวน 2 หลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้กับประชาชน ที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ ก่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลสิชล จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย บ้านของนายบุญศักดิ์ จำเริญทองไสย บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 6 ตำบลสิชล และบ้านนางจินดา ทองสมจา บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 6 ตำบลสิชล รวมรายจ่ายในการสร้างบ้านทั้งสองหลังเป็นเงินจำนวน 234,783 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ด้านการดำรงชีพ ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จำนวน 99,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิชล จำนวน 10,000 บาท สส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สนับสนุนเป็นเงิน 20,000 บาท และผู้อำนวยการเรือนจำคลองเปรม จำนวน 2,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 39,400 บาท บริษัท เสนปกรุ๊ป จำกัด จำนวน 10,000 บาท กิ่งกาชาดอำเภอสิชลจำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการสนับสนุน ทั้งสิ้น 200,400 บาท และยังไม่ได้จ่ายชำระ อีกจำนวน 34,383 บาท

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้สามารถก่อสร้างบ้านใหม่ได้เสร็จสิ้นครบถ้วนเรียบร้อยทั้ง 2 หลัง และยังมีผู้ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นภายในครอบครัวด้วย

ข้อมูล 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar