พิธีมอบอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)

วันที่ 14 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 น.

    ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ โครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) โดยมีนายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา พร้อมด้วย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น,ดร. ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ ผู้อำนวยการศูนย์พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 จังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

   กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาวะที่ยั่งยืน จึงได้ดำเนินงานการโครงการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน กิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) โดยมีวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พลศึกษาได้มีอุปกรณ์กีฬา ใช้เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงและใช้อุปกรณ์กีฬาในการประกอบกิจกรรมการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เครื่อข่ายกีฬา ชมรมกีฬา และชุมชนต่างๆ ได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์กีฬาในการจัดกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดี

   สำหรับการดำเนินการจัดกิจกรรมธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank) ในครั้งนี้ ได้รับความความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่ง จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ที่ให้สถานที่ในการจัดเก็บ สถานที่ตรวจรับพัสดุ ตลอดจนสถานที่จัดพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาในครั้งนี้ โดยทางเจ้าหน้าที่พลศึกษาในพื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,เลย,หนองคาย,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์,สกลนคร,นครพนม และบึงกาฬ จะได้นำอุปกรณ์ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และการออกกำลังกายให้แก่เยาวชน และประชาชนต่อไป

ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ
image

คะแนนโหวต :
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ยอดนิยม