การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงข่าวสารด้านสุขภาพและกิจกรรมทางกายผ่านสื่อสารสาธารณะเพื่อยกระดับความรอบรู้ทางกาย (Physical literacy)

การลงทุนนโยบายการสื่อสารสาธารณะเพื่อการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนด้านสุขภาพและกิจกรรมทางกายแก่เด็กและเยาวชน จะช่วยทำให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ที่จะได้รับเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ สามารถนำไปใช้เสริมสร้างทักษะการเคลื่อนไหวที่หลากหลายมากขึ้น และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยความสนุกและเกิดความสุข ซึ่งจะเป็นการสร้างเสริมความรอบรู้ทางกาย (Physical literacy) ที่ส่งผลต่อมิติด้านสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวของเด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคต

 

https://www.facebook.com/TPAK.Thailand/photos/a.125522615729926/513058626976321/


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar