กรมประชาสัมพันธ์ เตรียมจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ และการจัดทำโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

           วันนี้ (๘ ต.ค.๖๓) กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีฯ และประเพณีลอยกระทง ภายใต้ชื่อ สืบสานวัฒนธรรมไทยร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้บริหารประจำกรมประชาสัมพันธ์ อาทิ นางทัศนีย์ ผลชานิโก นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีฯ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ 
           โดยที่ประชุม ได้เตรียมการจัดกิจกรรม กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีทอดกฐินให้มีความเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบไป รวมทั้งเป็นการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ทำให้เกิดความสามัคคีของคนในสังคม ณ วัดสำโรงใหญ่ อำเภอตาลสุม จังหวัดออุบลราชธานี ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร่วมถึงการเตรียมการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทย ที่แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิต ถือเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทยอันงดงามด้วย ซึ่งกำหนดการจัดกิจกรรม ไว้ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สระน้ำกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :