สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Coference)

วันนี้ (๓๐ ธ.ค. ๖๓) เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Coference) โดย นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม . ทั้งนี้ นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะ DCIO ประจำกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายเสมอ นิ่มเงิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Coference) ในครั้งนี้ด้วย . ในการประชุม มีเรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา ถึงโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จำนวน ๖ โครงการฯ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ๑ โครงการ ทั้งนี้ในส่วนโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกรมประชาสัมพันธ์ มีจำนวน ๙ โครงการ อาทิ

๑.โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน  ๒.โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับการผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบายสำคัญของรัฐบาลฯ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ๓.โครงการพัฒนาการให้บริการสื่อวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงผ่านเทคโนโลยีสื่อผสม (Multimedia over the top broadcasting service) เป็นต้น โดยที่ประชุมฯมีมติ อนุมัติในหลักการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภาพ : ศสช. (นายพุทธรัฐฯ)
ข่าว : ศสช. (นายเชษฐ์ฯ) ว/ด/ป. : ๓๐ ธ.ค. ๖๓


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :