กรมประชาสัมพันธ์ผ่านการประเมินค่า (ITA) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 86.48 ตามประกาศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ โดยในปี พ.ศ. 2563 มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8303 หน่วยงาน กรมประชาสัมพันธ์ทำคะแนนได้ 86.48 อยู่ในอันดับที่ 14 จาก 26 หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นอันดับที่ 908 ของประเทศ

ที่มา..https://itas.nacc.go.th/report/rpt0306?Year=2020&SortBy=1&MinistryId=1&pageNo=1คะแนนโหวต :