ข้อที่๑๖: รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ

🔻ผลการสำรวจการรับฟังรายการวิทยุของสถานี สวท.สปข.1

🔻แบบสำรวจความพึงพอใจคะแนนโหวต :