เชื่อมั่นพลังคนไทย | ชุมชนฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

จากสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมสุขภาพจิตได้เร่งดำเนินการสื่อสารเพื่อลดความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผล ใช้สติในการรับมือแบบตระหนัก ไม่ตระหนก สร้างการมี สำนึกต่อสังคม (Social responsiveness) คือการรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมและการกระทำต่างๆ ของแต่ละบุคคล สร้างสังคมสมานฉันท์ (Social cohesion) คือ การรวมใจเป็นหนึ่งของคนไทย ให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน โดยสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรม และสังคมการมีส่วนร่วมของคนไทยเพื่อก้าวผ่านวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ไปด้วยกัน ให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :