จิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

จิตอาสาพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

โดยในวันนี้ ( 13 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสา” พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมีจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตจอมทอง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง และพื้นที่โดยรอบ จัดเก็บผักตบชวา วัชพืช และขยะในคลองด่าน รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ วัดราชโอรสาราม และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร และต้นพลับพลึงริมคลองด่าน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข้อมูล : https://www.facebook.com/groups/257294645809306/permalink/412639080274861/คะแนนโหวต :