อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ ส่งเสริมประชาชนเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่นำถุงยังชีพโครงกันปันน้ำใจไปถวายยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งติดตามการดำเนินโครงการอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  

กรมการศาสนา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะในรูปแบบออนไลน์สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยได้ร่วมกับเครือข่ายพระธรรมวิทยากร จัดกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมนำร่อง 15 แห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรูปแบบ New Normal 

ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ฝึกปฏิบัติธรรมประกอบศาสนกิจวิถีใหม่และนำความรู้ ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมของวัดที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยหลังจากนี้จะมีการสานต่อการจัดกิจกรรมและขยายการดำเนินงานไปยังวัดต่างๆ มากยิ่งขึ้น 

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211014112005730คะแนนโหวต :