พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรรุ่นใหม่ สร้างเยาวชนนักเพาะเลี้ยง 756 ราย สร้างรายได้

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ แก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในสังกัดกรมประมงทั้ง 42 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 โดยมีการให้ความรู้ทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่การเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ การอนุบาลสัตว์น้ำและการเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ผลปรากฏว่า มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมากถึง 756 ราย ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านการประกอบอาชีพด้านการประมงและบางส่วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ถูกเลิกจ้างงานกลับสู่ภูมิลำเนา โดยกรมประมงได้มีการติดตามผลหลังการฝึกอบรมและส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพต่อไป 

ในปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมายในการสร้าง เยาวชนนักเพาะเลี้ยงรุ่นใหม่เพิ่มอีกกว่า 400 ราย โดยเน้นการสร้างเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แก่เยาวชน ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดไปดำเนินการได้จริงจากการฝึก ปฎิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในชนิดที่ตนเองสนใจให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อสร้างอาชีพประมงและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจประกอบอาชีพทางด้านการประมง

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211014113431746คะแนนโหวต :