ติดเครื่องหมายเครื่องมือประมง แก้ปัญหาขยะทะเล ลดอัตราการตายของสัตว์ทะเล

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงเร่งดำเนินการจัดระเบียบประมงด้านต่างๆ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากร โดยมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพที่มั่นคงของพี่น้องชาวประมง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดระเบียบเรือประมง การควบคุมการทำประมง ภายใต้ความสมดุลกับทรัพยากรสัตว์น้ำ และการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนแรงงานในภาคการประมงให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวประมงเป็นอย่างดี ชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรับผิดชอบมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ก็มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยกลับคืนมา 

ล่าสุด กรมประมง ร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ทั้ง 22 จังหวัด ได้มีแนวคิดร่วมกันที่จะดำเนินการ “ติดเครื่องหมายเครื่องมือประมง” (Fishing Gear marking) เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือประมงที่สูญหาย ก่อให้เกิดขยะสร้างมลภาวะในท้องทะเล โดยการติด marking ที่เครื่องมือประมง จะทำให้สามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของเครื่องมือประมงได้ สามารถติดตามแหล่งที่มาของเครื่องมือ ซึ่งจะนำไปสู่การทำประมงอย่างรับผิดชอบ ซึ่งพี่น้องชาวประมง เห็นด้วยกับแนวการดำเนินการดังกล่าวนี้ เป็นการแสดงถึงจุดยืนของพี่น้องชาวประมงในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการช่วยกันดูแลรักษาท้องทะเลไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

ขณะเดียวกันกรมประมงได้มีการศึกษาทดลอง การติดเครื่องหมายเครื่องมือประมง ตั้งแต่เมื่อปี 2560 แล้ว โดยได้ทำทดลองศึกษา ชนิด วัสดุและรูปแบบของเครื่องหมายที่มีความแข็งแรง ทนทาน ที่เหมาะสมเพื่อใช้สำหรับติดตั้งบนเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพสูง 8 ชนิดเครื่องมือ พบว่า อุปกรณ์ดังกล่าว มีความแข็งแรง เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคในการทำประมง

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210722161116303คะแนนโหวต :