นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมกำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้มีความพร้อมในการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบายรัฐบาล

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมกำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้มีความพร้อมในการเปิดประเทศ  เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามนโยบายรัฐบาล เวลา 15.00 น. ด้วย Application “Zoom” โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม  นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
                                การประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินงานด้านคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแนวทาง Phuket Sandbox  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมตามแนวทาง Samui Plus Model และพื้นที่อื่น ๆ อาทิ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และกระบี่ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ผ่านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขที่เข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแนวทาง Phuket Sandbox ตั้งแต่ วันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2564  มีเที่ยวบินขาเข้าสะสม รวม 111 เที่ยวบิน ผู้โดยสารสะสม รวม 9,138 คน ประกอบด้วย นักท่องเที่ยวต่างชาติ 7,968 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทย 1,170 คน และรายงานการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแนวทาง Samui Plus Model ซึ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ตามเส้นทางที่กำหนด แบบมีเงื่อนไข ตามมาตรการ  D-M-H-T-T-A  ก่อนเดินทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ หรือเดินทางออกนอกราชอาณาจักร รวมทั้งรายงานแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ  อาทิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่ 
                                ในการนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 มิติ บก - ราง - น้ำ-อากาศ ได้เตรียมมาตรการ และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนมาตรการการแก้ไขปัญหา เช่น การปฏิบัติงานของท่าอากาศยานภูเก็ตในการรองรับผู้โดยสารต่างประเทศ การปฏิบัติงานของขนส่งจังหวัดภูเก็ตที่ต้องใช้มาตรการในการกำกับอัตราค่าโดยสารรถยนต์สาธารณะ และการเข้มงวดการเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตผ่านระบบคัดกรองโดยผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนตามข้อกำหนดที่จังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศไว้ การบริหารจัดการท่าเทียบเรือเพื่อรองรับเรือส่วนบุคคลจากต่างประเทศได้กำหนดท่าเทียบเรือไว้ 6 ท่า (จากท่าเรือที่มีอยู่ 20 ท่า) ในจังหวัดภูเก็ต เป็นท่าเรือในการคัดกรองรองรับการเดินทางตามมาตรการตรวจคนเข้าเมืองและสาธารณสุข  ในส่วนการกำกับการเดินทางทางรางในขณะนี้เน้นการคัดกรองและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อรองรับการเดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในครั้งนี้     จะเป็นผลดีต่อการประเมินผลการปฏิบัติ และซักซ้อมเป็นแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่อื่น ๆ ในระยะต่อไป เมื่อมีการเปิดประเทศในช่วงที่มีความพร้อม  และเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับทราบรายงานความคืบหน้า  และได้มอบหมายสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ดังนี้
 
                                1. ให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ และสามารถลดการบิดเบือนของข้อมูลที่ไม่เป็นจริงตาม Social Media ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
                                2. ให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
                                3. ให้หน่วยงานในพื้นที่ทุกหน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบการในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดโดยรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการและประชาชนด้วยเหตุและผล เพื่อนำมาแก้ไขอย่างตรงประเด็นและรวดเร็ว ทั้งนี้ หากมีปัญหาใดที่ต้องการให้ส่วนกลางช่วยแก้ไขสามารถประสานงานเข้ามาที่กระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานส่วนกลางได้
                                4. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณานำแนวทางการดำเนินงานใน Phuket Sandbox มากำหนดใช้ใน Samui Plus Model เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

                                 ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงสภาพการณ์ในปัจจุบัน แต่เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติมีความพร้อมต่อการรองรับสถานการณ์และเตรียมพร้อมหากเมื่อมีการเปิดประเทศในระยะต่อไป จึงได้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล เพื่อให้เกิดแนวทางที่มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน กระทรวงคมนาคมจึงได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในครั้งนี้

------------------------

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/44009คะแนนโหวต :