นายกฯ เผย ครม. อนุมัติงบให้ ทส. แก้ไขปัญหาไฟป่า PM2.5 พร้อมมอบหมาย กต. มท. เร่งรัดยกเลิกใบ ตม.6 ทั้งภาคใต้-ภาคอีสาน อำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมือง

นายกฯ เผย ครม. อนุมัติงบให้ ทส. แก้ไขปัญหาไฟป่า PM2.5 พร้อมมอบหมาย กต. มท. เร่งรัดยกเลิกใบ ตม.6 ทั้งภาคใต้-ภาคอีสาน อำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมือง สั่งการให้ รมต. เข้าตอบกระทู้ถาม หากติดภารกิจให้มอบ รมต. ที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (3 มีนาคม 2567) เวลา 14.20 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้สั่งการให้รัฐมนตรีที่มีภารกิจในการตอบกระทู้ที่สภาฯ เข้าตอบกระทู้ตามที่ได้ประสานนัดหมายด้วยเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา หากรัฐมนตรีติดภารกิจขอให้มอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าตอบกระทู้แทนเพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและให้เกียรติฝ่ายนิติบัญญัติ อีกทั้ง ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินไปดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างส่วนราชการ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และแผนที่ทหารในมาตราส่วน 1 : 4,000 เป็นมาตรฐาน โดยนายกฯ กำชับให้เร่งดำเนินการในจุดที่เป็นปัญหาหรือมีข้อพิพาทให้เสร็จก่อน ไม่ว่าจะเป็นเขตขอบชายแดน เขตชายขอบที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติ และที่ดิน สปก.
 
พร้อมกันนี้ นายกฯ ได้กล่าวถึงการมอบหมายกระทรวงต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการยกเลิกใบ ตม.6 ทั้งในภาคใต้และภาคอีสาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมือง ขจัดอุปสรรคที่ทำให้เกิดการเสียเวลาของนักท่องเที่ยวหรือการดำเนินการธุรกิจค้าขาย โดยในปลายปีที่ผ่านมามีการยกเลิก ตม. 6 ที่ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ละ 10,000 คนเป็นสัปดาห์ละ 30,000 คน กระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างดี ทำให้ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เราต้องการจะขยายไปดำเนินการในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทย นอกจากนั้น นายกฯ ยังได้สั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมการทำกิจกรรมของสมัชชาเด็กและเยาวชนในการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ที่ปลอดภัยตามกรอบของกฎหมายเพื่อให้เกิดการสะท้อนเสียงจากเยาวชนได้อย่างแท้จริง
 
นายกฯ กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้มีการอนุมัติงบกลางให้กับทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.)  (Thailand Convention & Exhibition Bureau :TCEB)  เพื่อนำไปประมูลสิทธิการจัดงาน InterPride World Conference และกิจกรรม Road To World Pride ที่จะจัดการเฉลิมฉลองที่ประเทศไทยในจังหวัดกรุงเทพและภูเก็ต ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการส่งสเริม สนับสนุนความเท่าเทียม ความหลากหลายทางเพศ ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มความหลากหลายทางเพศซึ่งจะนำไปสู่การผลักดันให้ประเทศไทยสามารถเข้าชิงในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในปี 2028 นอกจากนั้น คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและส่งให้คณะกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอย่างละเอียด โดยรับความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อไปประกอบพิจารณาและนำส่งวิปรัฐบาลก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป
 
รวมทั้ง นายกฯ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันเพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5 และการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ KPI ให้ชัดเจน หวังผลสูงขึ้น ให้มีความทะเยอทะยาน ลดจำนวนไฟป่า พร้อมทั้งต้องมีการรายงานผลทุก ๆ 4 ชั่วโมง รวมถึงนำข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ในอดีตมาเทียบเคียงเพื่อป้องกันและจัดทีมระงับไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/79735


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar